Счетоводно обслужване

В съвременната динамична бизнес среда, на бързо променящо се законодателство, на растящи законови изисквания и нелоялна конкуренция, изключително важно е да изберете правилния бизнес партньор в сферата на счетоводните услуги – партньор, който да гарантира сигурност за Вашия бизнес. От изключителна важност за успешната работа в една фирма е своевременното предоставяне на точна информация за промени в изискванията на законодателството и стопанската конюктура и качеството на счетоводните услуги: отчети, декларации, справки, регистрации, договори. Счетоводните услуги на „Май бизнес“ осигуряват максимална административна ефективност, а за да улесним вашият избор и направим още по-достъпни нашите услуги ние ги предлагаме в 3 пакета.

 1. Малък бизнес пакет (300 лв.) за фирми занимаващи се с търговия и услуги регистрирани по ДДС, до 50 документа месечно
 2. Среден бизнес пакет (480 лв.) за фирми занимаващи се с търговия и услуги регистрирани по ДДС, до 100 документа месечно
 3. Корпоративен бизнес пакет (600 лв.) за фирми занимаващи се с търговия и услуги регистрирани по ДДС, до 150 документа месечно

* Горните цени са до 10 човека персонал. При голям персонал се добавят следните суми:

10-20 човека – 100.00 лв.
20-50 човека – 200.00 лв.
Над 50 човека – по договаряне

* За фирми занимаващи се с производство- цена по договаряне.
* За фирми нерегистрирани по ДДС – цена по договаряне.

* Годишно счетоводно и данъчно приключване

до 50 документа – 240.00 лв.
до 120 документа -360.00 лв.
над 120 документа – по договаряне

Месечното счетоводно обслужване на дружества включва:

Счетоводни услуги

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
 • Текущо счетоводство, в съответствие с изискванията на българското законодателство и Международните Счетоводни Стандарти;
 • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
 • Проверка за дължими месечни данъци, изчисляване и подготвяне на платежни документи за превода им;
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки, отразяващи текущия финансов резултат на дружеството;
 • Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности, движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции (банки, застрахователни дружества, лизингови дружества и т.н.);
 • Годишно приключване на фирми;
 • Представителство пред данъчните органи във връзка с назначени проверки или ревизии.

Заплати и осигуровки

 • Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения към трудови договори;
 • Изготвяне на документи за прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне на удостоверения, служебни бележки, длъжностни характеристики, сметки за изплатени суми и други документи касаещи персонала;
 • Поддържане на трудови досиета на служители;
 • Подготвяне и подаване в НАП на уведомленията по чл.62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали служители;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях;
 • Изготвяне на платежни документи за превод на дължими месечни осигуровки и данък върху доходите на физически лица;
 • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ;
 • Подаване на информация за осигурените лица – Декларации Образец 1 и 6;
 • Изготвяне на справка за полагаем и ползван платен годишен отпуск от служителите;
 • Изготвяне на справка за разходите на фирмата за трудови възнаграждения и осигуровки по отдели;
 • Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии.

Допълнителни услуги

 • Изготвяне на месечни и периодични отчети по конкретно зададена форма от клиента, съдържащи необходимата информация за анализ на определени фирмени показатели;
 • Изготвяне на отчети и справки на английски език;