Смяна на статут

Защо се сменя статут?

Дадено помещение се използва според неговото предназначение, което се определя с разрешение за ползване, издадено от общината. Ако желаете да ползвате помещение за аптека, заведение, магазин за дрехи или друго, то имотът следва да е предназначен за тази дейност.

Как се сменя статут?

Процедурата за промя на предназначението на обект започва с изготвяне на инвестиционен проект, към който задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата. Когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта. Проектът се съгласува с експлоатационните дружества и се одобрява от експертен съвет по устройство на територията.
В края на процедурата ще получите ново удостоверение за въвеждане в експлоатация, в което обектът ще е описан с новия статут.

Какво правим ние?

• Подготвяме цялата необходима документация за започване на процедурата за промяна на предназначение.
• Намираме компетентните експерти за създаване на проектната документация в зависимост от конкретния случай.
• Подаваме всички документи на определените за това места.
• Проследяваме и контролираме извършването на промяната.

Защо да ползвате нашите услуги?

• време – не чакате по опашки пред гишета
• усилия – не обикаляте по институции
• енергия – оптимизираме процеса и не допускаме процедурни грешки
• пари –ползваме необходимите експерти на преференциални цени

Колко струва услугата?

smqna na statut,iziskvania,razreshitelni,taksi,srokove,proceduri,dokumenti za смяна на статут на помещение www.mybusiness.bg

I.Изготвяне на проектна документация за смяна на статут включва:
1. Строително–конструктивна
2. Архитектура
3. Електроинсталации
4. ВиК (водоснабдяване и канализация)
5. ОВК (отопление, вентилация, климатизация)
6. Доклад за енергийна ефективност
7. План за безопасност
8. Пожарна безопасност

Цена: 2500лв. – Като цената е ориентировачна и зависи от квадратурата на обекта

Услугата по смяна на статут и въвеждане в експлоатация ще се предоставя отново най-рано от Септември 2017г. на територията на град София. За останалата част от страната, моля потърсете компетентни колеги във вашия район. На този етап ще запазим тази страница с чисто описателен характер, за да сдобиете представа какво представлява процедурата, но моля не се обаждайте за консултация.

II. Желаете ускорена процедура? – Строителен НАДЗОР

• Строителният надзор изготвя комплексен доклад и оценка на изготвения проект с цел съгласуване и одобряване на проекта и издаване на Разрешение за строеж.
• Завършване на обекта и получаване на „Удостоверение за въвеждане в експлоатация“
• За въвеждане в експлоатация изготвяме „Становища от СРЗИ“ (Столична Регионална Здравна Инспекция) и Пожарна служба.

Комплексен доклад: от 500лв. до 800лв.

Задължения на строителния надзор по време на строителство:
1. Законосъобразно започване на строежа
2. Заверка на заповедна книга
3. Изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти, като всички промени се нанасят на екзекутивни чертежи
4. Годност на строежа за въвеждане в експлоатация
5. Изготвяне на окончателен доклад и организиране предаването на обекта
6. Съставяне на технически паспорт за строеж
7. Получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация

Цена: от 650лв. до 800лв.

МЕТАСОФТ ЕООД предоставя съответните услуги при следните условия:
• Всички държавни такси са за сметка на инвеститора
• Цените са ориентировачни и подлежат на промяна