Смяна на статут

Защо се сменя статут?

Дадено помещение се използва според неговото предназначение, което се определя с разрешение за ползване, издадено от общината. Ако желаете да ползвате помещение за аптека, заведение, магазин за дрехи или друго, то имотът следва да е предназначен за тази дейност.

Как се сменя статут?

Процедурата за промя на предназначението на обект започва с изготвяне на инвестиционен проект, към който задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата. Когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта. Проектът се съгласува с експлоатационните дружества и се одобрява от експертен съвет по устройство на територията.
В края на процедурата ще получите ново удостоверение за въвеждане в експлоатация, в което обектът ще е описан с новия статут.

Какво правим ние?

• Подготвяме цялата необходима документация за започване на процедурата за промяна на предназначение.
• Намираме компетентните експерти за създаване на проектната документация в зависимост от конкретния случай.
• Подаваме всички документи на определените за това места.
• Проследяваме и контролираме извършването на промяната.

Защо да ползвате нашите услуги?

• време – не чакате по опашки пред гишета
• усилия – не обикаляте по институции
• енергия – оптимизираме процеса и не допускаме процедурни грешки
• пари –ползваме необходимите експерти на преференциални цени

Колко струва услугата?

smqna na statut,iziskvania,razreshitelni,taksi,srokove,proceduri,dokumenti za смяна на статут на помещение www.mybusiness.bg

I.Изготвяне на проектна документация за смяна на статут включва:
1. Строително–конструктивна
2. Архитектура
3. Електроинсталации
4. ВиК (водоснабдяване и канализация)
5. ОВК (отопление, вентилация, климатизация)
6. Доклад за енергийна ефективност
7. План за безопасност
8. Пожарна безопасност

Цена: 2500лв. – Като цената е ориентировачна и зависи от квадратурата на обекта

Услугата по смяна на статут и въвеждане в експлоатация, на този етап – не се предоставя! Ще запазим тази страница с чисто описателен характер, за да сдобиете представа какво представлява процедурата, но моля не се обаждайте за консултация, тъй като няма как да сме Ви полезни! Като цяло на територията на град София, а и в страната има много компетентни колеги, просто потърсете във вашия район или общината в която се намирате.

  

II. Желаете ускорена процедура? – Строителен НАДЗОР

• Строителният надзор изготвя комплексен доклад и оценка на изготвения проект с цел съгласуване и одобряване на проекта и издаване на Разрешение за строеж.
• Завършване на обекта и получаване на „Удостоверение за въвеждане в експлоатация“
• За въвеждане в експлоатация изготвяме „Становища от СРЗИ“ (Столична Регионална Здравна Инспекция) и Пожарна служба.

Комплексен доклад: от 500лв. до 800лв.

Задължения на строителния надзор по време на строителство:
1. Законосъобразно започване на строежа
2. Заверка на заповедна книга
3. Изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти, като всички промени се нанасят на екзекутивни чертежи
4. Годност на строежа за въвеждане в експлоатация
5. Изготвяне на окончателен доклад и организиране предаването на обекта
6. Съставяне на технически паспорт за строеж
7. Получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация

Цена: от 650лв. до 800лв.

МЕТАСОФТ ЕООД предоставя съответните услуги при следните условия:
• Всички държавни такси са за сметка на инвеститора
• Цените са ориентировачни и подлежат на промяна