Правно обслужване

В основата на успешния бизнес стоят, преди всичко, правилните управленски решения. Те трябва да са съобразени, не само с икономическите процеси, но и да бъдат приведени в изпълнение в съответствие с действащата нормативна уредба. В този смисъл, навременната консултация с юрист е задължителна предпоставка за запазване, гарантиране и възстановяване на имуществени права на търговеца. За целта „Май Бизнес” ООД предлага на своите клиенти цялостно правно обслужване, в следните области:

 • Гражданско право
 • Търговско и корпоративно право
 • Банково и финансово право
 • Застрахователно право
 • Вещно право
 • Трудово право
 • Данъчно право
 • Административно право
 • Процесуално представителство, включително по арбитражни дела
 • Изпълнително производство

Правни услуги

 • предоставяне на цялостна правна стратегия за постигане целите на клиента;
 • правни съвети и становища, консултации, проучвания и мнения;
 • изготвяне на проекто-договори, споразумения и други документи;
 • представителство на клиента при преговори с негови партньори за сключването на сделки и за разрешаването по извън съдебен път на възникнали правни спорове
 • осъществяване на фирмено обслужване на промените на търговското дружество/ва на клиента;
 • участие в подготовката на проектите на клиента, като се прави цялостно проучване на приложимото право и съответствието на проекта с него;
 • представителство на клиента административни органи и управленски учреждения във връзка с дейността му;
 • данъчни консултации.

Приблизителна цена, предмет на договаряне: 600 лева на месец В посочените по – горе услуги не е включено процесуално представителство на клиента по съдебни спорове. В тези случаи възнаграждението се уговаря допълнително, като размерът му се съобразява с Тарифа за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съгласно наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет , както и с материалния интерес, правната и фактическата сложност на случая.

Цената и условията на този пакет са примерни и подлежат на договаряне според конкретните изисквания на клиента.

Консултантски услуги

Фактът, че аутсоурсинг дейностите в големите компании са част от стратегията за увеличение на печалбите не е случаен. Световната практика доказва, че по-ефективно за една компания е да извършва дейности, в които е специализирана по-добре от другите и да отдава дейности, за които няма необходимата специализация, за подизпълнение. Това премахва допълнителните разходи по назначаването на нови хора за определено бизнес начинание.

Ето защо консултантските услуги свързани с бизнес управлението са от изключителна важност за повишаването на конкурентноспособността на малките и средни предприятия в съответствие с пазарните изисквания и са важни за установяването и развитието на бизнеса в България.

От консултациите на „My Business“ ще получите всичко необходимо за:

 • Оптимизиране на корпоративното управление;
 • Оптимизиране на процеса на управление на проекти;
 • Оптимизиране на ежедневната дейност, свързана с административни услуги, контакти и взаимоотношения с отговорни държавни и общински институции;
 • Консултиране в областта на Възобновяеми Енергийни Източници /ВЕИ/ и Енергийна Ефективност /ЕЕ/;
 • Трансфер на know-how и процедури, свързани с преки чуждестранни инвестиции;
 • Публично Частно Партньорство /ПЧП/;
 • Разработване и развитие на вътрешен пазар и външни пазарни ниши;
 • Установяване на мрежа от целеви контакти с партньори и подизпълнители;
 • Пазарно ориентирани изследвания и проучвания.
 • Кредитно консултиране

Цената и условията на този пакет са примерни и подлежат на договаряне според конкретните изисквания на клиента.